ستاد دیه استان گلستان

سامانه ای الکترونیکی و قابل دسترس از طریق وب و دستگاه های ارتباطی قابل حمل شامل شناسنامه خدمات مراحل گردش کار،مستندات موردنیاز و قوانین و مقررات و … جهت اطلاع رسانی شفاف و کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع به دستگاه اجرایی و به منظور ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان و همچنین ارتقاء رضایت مندی آنان از عملکرد دستگاه های اجرایی می باشد.

خدمات سازمان زندانها ( حاوی شامل شناسنامه خدمت ، فرآیند خدمت ، شرح خدمت و…)
۱-اشتغال زندانیان
۲-آموزش زندانیان
۳-خدمات حمایتی زندانیان
۴-خدمات قضایی زندانیان
۵-ملاقات زندانیان با خانواده
۶-پذیرش و نگهداری زندانیان
۷-مبادله زندانیان
فرآیند های خدمات الکترونیک