ستاد دیه استان گلستان

سامانه ای الکترونیکی و قابل دسترس از طریق وب و دستگاه های ارتباطی قابل حمل شامل شناسنامه خدمات مراحل گردش کار،مستندات موردنیاز و قوانین و مقررات و … جهت اطلاع رسانی شفاف و کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع به دستگاه اجرایی و به منظور ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان و همچنین ارتقاء رضایت مندی آنان از عملکرد دستگاه های اجرایی می باشد.

خدمات سازمان زندانها ( حاوی شامل شناسنامه خدمت ، فرآیند خدمت ، شرح خدمت و…)

۱-خدمات حمایتی زندانیان
۲-خدمات قضایی زندانیان
۳-ملاقات زندانیان با خانواده
۴-پذیرش و نگهداری زندانیان

۵-اشتغال زندانیان
۶-آموزش زندانیان
۷-مبادله زندانیان
فرآیند های خدمات الکترونیک